English HD Final Fantasy XIII screenshots

Square Enix has released eight English screenshots of Final Fantasy XIII in HD.

Final Fantasy XIII screenshot Final Fantasy XIII screenshot Final Fantasy XIII screenshot Final Fantasy XIII screenshot Final Fantasy XIII screenshot Final Fantasy XIII screenshot Final Fantasy XIII screenshot Final Fantasy XIII screenshot