Final Fantasy XIII E3 trailer screenshots

I've added 44 screenshots from the Final Fantasy XIII E3 trailer to the screenshots page. Thanks goes out to .KrytikaL. for making them.

» Final Fantasy XIII E3 trailer screenshots